Kvalitet i alle ledd

Kvalitet og dyrevelferd i matproduksjonen står sentralt i drifta. Familiens store interesse i å skape gode og rene produkter, motiverer oss til å hele tiden utvikle og forbedre produksjonen vår. 

Vi jobber for at behandlingen av jorda, sortene som dyrkes og måten foret ivaretas på, skal legge grunnlaget for den beste fôrsammensetningen for dyra våre. En helhetlig produksjon med fokus på dyras miljø og velferd, samt kvalitet i foredlingen av kjøttet, gjør at vi leverer et kjøttprodukt med enestående høy kvalitet. 


Kjøttproduksjon

 

Vi har drevet med kjøttproduksjon på Dyster siden 1999. I dag har vi 50 mordyr av storfe og 5 purker på gården.

Kuene på Dyster går på grønne beiter store deler av året, og kalvene får suge melk fra mor til de er 5 - 6 måneder gamle. I vårt fjøs med åpen løsning går dyra ute i frisk luft, selv når beite er dekket av snø. Grisene går fritt i skogen og beiter røtter.

Høy livskvalitet hos alle dyr er en stor del av produksjonen vår, og vi jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske. Våre dyr opplever daglig menneskelig kontakt og oppsyn, og lever behagelige liv preget av natur og frihet.

Riktig fôring er avgjørende for å skape et førsteklasses produkt. På Dyster fôrer vi dyra med egenprodusert gras og mjøl fra korn, åkerbønner og raps dyrket på våre jorder. I tillegg får dyra kålrot fra en annen bonde i bygda og mask fra et lokalt mikrobryggeri. Bruk av slike restprodukter som ellers ville gått i svinn, er et av flere tiltak vi gjør for å holde produksjonen kortreist og miljøvennlig. 

image.png
Frilanndsgris få på skogsberiter og spiser røtter

Vi mener lykkelige dyr gir det beste kjøttet og det er viktig å unngå stress. Dyra våre er vant til menneskelig kontakt, og vi er nøye med rolig håndtering rundt slakting.

Kjøttet blir slaktet og kontrollert på godkjent slakteri, deling og pakking utføres av Morten Kjus som også holder til i Ås.

På Dyster jobber vi for å gjøre produksjonen så miljøvennlig som mulig. Det er med stolthet vi kan kalle våre produkter for kortreiste, ettersom dyra bare får lokalt fôr og deling, mørning og pakking av kjøttet foregår i Ås. 

Mer om kjøttet her

Planteproduksjon

Gården utgjør i dag ca. 500 dekar dyrket og 500 dekar skog. I tillegg leier vi jord og driver til sammen et areal på rundt 1800 dekar. På disse områdene produserer vi ca. 750 tonn korn, oljefrø, grasfrø og åkebønner, samt beite og grovfôr til dyra. 500 tonn korn rekker til én million brød. Storstykket, for mange kjent som Dysterjordet, er indrefileten i produksjonen vår, og er et av de aller mest produktive kornarealene vi har her i landet. 

 
jord-7.jpg

Økologisk?

Vi får ofte spørsmål om vi driver økologisk. Svare på dette er nei. Vi deler mange av ideene og verdiene som du finner i økologisk landbruk, men vi har heller valgt å satse på conservation agriculture. Det er viktig for oss å ta godt vare på jorda. 

God matjord består av et velbalansert økosystem med planter, mikroorganismer og mineraler. Ulike arter og dyrkningsmetoder har forskjellig påvirkning på dette systemet. Planteproduksjon hos oss planlegges derfor nøye for stadig å forbedre jordhelse og produksjonsevne. Med begrenset jordbearbeiding og minnimal bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel, tror vi på bærekraftig jordoppbygging og optimal ressursutnyttelse.

Vi ønsker å drive matproduksjon på en forsvarlig og fremtidsrettet måte. Riktig svar på hvordan dette skal gjøres er utfordrende å finne, men vi ser det som en reise med kontinuerlige ny oppdagelse av muligheter og løsninger. Slik vi driver i dag er et resultat av mange års erfaring, men samtidig et bilde i bevegelse. For eksempel bruker vi biprodukter, slik som mask og kålrot i fôret til dyra, som ellers ville gått i svinn. Bruken av disse biproduktene ville ikke vært mulig i en ren økologisk drift.

Å mate matjorda

Conservation Agriculture (CA) er en produksjonsform som har fått mye oppmerksomhet internasjonalt de siste årene. Ideen går ut på å gjenoppbygge jordas naturlige ressurser for best mulig utnyttelse, og samtidig minimere behovet for kunstgjødsel og plantevernmidler.

Sentralt i denne driftsformen står målet om å bygge opp jordas biodiversitet og økosystem. Dette gjøres blant annet ved å tilbakeføre organisk materiale til jorda, samt å tilpasse produksjonen til de ressurser man har for hånden. Slike ressurser kan være dyrehold, taktisk beiting og bruk av kompost. Sammen med minimal jordbearbeiding bidrar disse tiltakene til å binde karbon og forbedre jordkvaliteten.

Dette er noen nøkkelprinsipper vi benytter for å bedre jordhelse:

Honningurt i åkerbønnene for å fôre pollinerende inntekter og øke biodiversitet.

Honningurt i åkerbønnene for å fôre pollinerende inntekter og øke biodiversitet.

jord-8.jpg
  • Minimal jordbearbeiding: Direktesåing, altså ingen pløying (no-till), for å forstyrre jorda og det naturlige prosessene/nedbrytning minst mulig. 

  • Jorddekke og fangvekster: Dette er vekster som plantes uten intensjon om å høstes. Hensikten er å bedre stabiliteten i jordas økosystem mellom sesongene ved å beskytte mot erosjon og avrenning av næringsstoffer. Fangvekster binder også karbon ved å tilføre biomasse til jorda og kan redusere mengden ugress (og dermed bruken av plantevernmidler). Målet er at jorda aldri skal ligge bar, men heller ses som et levende organisme som ikke skal sultes utenom sesongen. Mer karbon i jorda hjelper også plantene ved å mate mikroorganismene som bidrar til næringsopptak.

  • Artsmangfold: Mangfold og variasjon av vekster er viktig for å opprettholde balanse. Ulike typer vekster har røtter på forskjellige dybder i bakken og har ulike evner til å hente opp næringsstoffer. Ved å variere og kombinere ulike type vekster vil man bygge et balansert miljø med mikroorganismer og frigjøring av næringsstoffer, som igjen legger til rette for bedre avlinger.

  • Målrettet beiting: Glade dyr og fruktbar jord. Strukturert og målrettet beiting stimulerer plantevekst, biodiversitet og insektsliv, samtidig som det bidrar til å binde karbon og videre bygge opp økosysteme